3 Φεβ 2016

Επαναληπτική Δημοπρασία Εκμίσθωσης Ακινήτου στην Τ.Κ. Πενταπόλεως


Ο Δήμαρχος Δωρίδος
έχοντας υπ’ όψιν:

Την υπ’ αριθμ. 234/2015 (ΑΔΑ: ΩΗ3ΓΩ9Ζ-2ΗΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της από 15/12/2015 άγονης δημοπρασίας & την επιστροφή του φακέλου από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Γεν.Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Φωκίδας την 16/1/2016 (ημερομηνία αρχειοθέτησης 14/1/2016), καθορίστηκε η επανάληψη της δημοπρασίας εκμίσθωσης ισογείου δημοτικού ακινήτου (πρώην Ταπητουργική Σχολή), που βρίσκεται στον οικισμό της Τ.Κ. Πενταπόλεως (πλησίον της παιδικής Χαράς) της Δ.Ε. Λιδωρικίου,
προκηρύσσει επαναληπτική πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 13854/4-12-2015 (ΑΔΑ: ΒΝ5ΖΩ9Ζ-07Κ) διακήρυξης του Δημάρχου, για την εκμίσθωση ισογείου δημοτικού ακινήτου (πρώην Ταπητουργική Σχολή), που βρίσκεται στον οικισμό της Τ.Κ. Πενταπόλεως πλησίον της παιδικής Χαράς) της Δ.Ε. Λιδωρικίου, επιφάνειας 213,01 τ.μ. με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) 150,00 ευρώ και διάρκεια μίσθωσης έξι (6) χρόνια.
Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δωρίδος που βρίσκεται στο Λιδωρίκι, την 9η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ποσού 180,00 ευρώ υπέρ του Δήμου, για την συμμετοχή τους στην αναφερόμενη δημοπρασία.
Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαίωση από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου ότι δεν οφείλουν στο Δήμο Δωρίδος, καθώς και οι εγγυητές τους που θα υπογράψουν το πρακτικό της δημοπρασίας και το σχετικό συμφωνητικό. Επιπλέον θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται όλους τους όρους της διακήρυξης με αριθμό πρωτοκόλλου 13854/4-12-2015 (ΑΔΑ: ΒΝ5ΖΩ9Ζ-07Κ)
Πληροφορίες για την επαναληπτική δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων Δ.Ε. Λιδωρικίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Πληροφορίες : Ευθύμιος Μπάκας
Τηλέφωνο: 22663 50118
FAX: 22660 22390
Αντίγραφο της διακήρυξης με αριθμό πρωτοκόλλου 13854/4-12-2015(ΑΔΑ: ΒΝ5ΖΩ9Ζ-07Κ) αναζητείτε ηλεκτρονικά ή χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στη διεύθυνση: Δήμος Δωρίδος Τ.Κ. 33 053 Λιδωρίκι.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ